County Reporting Status

County SOE WebsiteVoter TurnoutRegistered VotersTurnout PercentagePrecincts ReportingPrecincts Completed?Absentee Ballots Completed?Early Voting Ballots Completed?Provisional Ballots Completed?Federal Absentee Completed?
Alachua 30,340155,34719.53%100%YYYYY
Baker 5,84113,76842.42%100%YYYYY
Bay 24,140111,17921.71%100%YYYYY
Bradford 3,91515,68924.95%100%YYYYY
Brevard 81,974374,14321.91%100%YYYNY
Broward 113,6311,055,55410.77%100%YYYYY
Calhoun 2,4268,33429.11%100%YYYYY
Charlotte 20,081119,16216.85%100%YYYNY
Citrus 27,35196,28628.41%100%YYYNY
Clay 23,484134,91317.41%100%YYYYY
Collier 38,805185,01620.97%100%YYYYY
Columbia 8,76135,14924.93%100%YYYYY
Desoto 3,53214,84023.8%100%YYYNY
Dixie 3,6099,86536.58%100%YYYYY
Duval 92,971553,34416.8%100%YYYYY
Escambia 33,362198,77516.78%100%YYYYY
Flagler 13,66070,92119.26%100%YYYYY
Franklin 1,9797,19027.52%100%YYYYY
Gadsden 8,67128,88230.02%100%YYYYY
Gilchrist 2,79111,07325.21%100%YYYYY
Glades 5475,9079.26%100%YYYYY
Gulf 2,5979,48627.38%100%YYYYY
Hamilton 1,9117,73024.72%100%YYYYY
Hardee 2,88810,93526.41%100%YYYYY
Hendry 2,42716,53614.68%100%YYYYY
Hernando 20,101123,88616.23%100%YYYNY
Highlands 10,96060,20818.2%100%YYYNY
Hillsborough125,614756,32816.61%100%NYYNY
Holmes 3,85211,10034.7%100%YYYNY
Indian River13,77896,89414.22%100%YYYNY
Jackson 8,69727,83531.24%100%YYYYY
Jefferson 2,9109,30631.27%100%YYYYY
Lafayette 2,0194,45545.32%100%YYYYY
Lake 35,178205,47017.12%100%YYYYY
Lee 94,813400,37123.68%100%YYYNY
Leon 45,186186,78224.19%100%NNNNY
Levy 5,54625,71921.56%100%YYYYY
Liberty 2,2334,47949.85%100%YYYYY
Madison 2,97711,52525.83%100%YYYNY
Manatee 43,337210,33420.6%100%YYYYY
Marion 35,736216,39116.51%100%YYYYY
Martin 26,045104,68624.88%100%YYYYY
Miami-Dade 185,2171,285,96014.4%100%YYYNY
Monroe 13,86050,58127.4%100%YYYNY
Nassau 11,13155,15120.18%100%YYYYY
Okaloosa 25,536122,25620.89%100%YNYNY
Okeechobee 4,46719,34423.09%100%YYYYY
Orange 116,833715,41416.33%100%YYYYY
Osceola 21,378164,24113.02%100%YYYNY
Palm Beach 101,356845,84111.98%100%YYYNY
Pasco 44,913301,08314.92%100%YYYNY
Pinellas 149,272617,92524.16%100%YYYNY
Polk 56,952354,24116.08%100%YYYNY
Putnam 9,64044,93021.46%100%YYYNY
Santa Rosa 18,194123,47214.74%100%YYYNY
Sarasota 58,469274,10921.33%100%NYYYY
Seminole 47,053262,72217.91%100%YYYYY
St. Johns 25,229157,95815.97%100%YYYYY
St. Lucie 35,068180,06819.47%100%YNYYY
Sumter 14,98681,33718.42%100%YYYNY
Suwannee 5,25524,97921.04%100%YYYYY
Taylor 2,34112,05719.42%100%YYYYY
Union 2,5256,96636.25%100%YYYNY
Volusia 75,021326,37522.99%100%YYYYY
Wakulla 5,72818,65130.71%100%YYYYY
Walton 9,84241,46023.74%100%YYYNY
Washington 4,10514,59328.13%100%YYYYY
*TOTAL2,075,04711,807,50717.57%100%