County Reporting Status

County SOE WebsiteVoter TurnoutRegistered VotersTurnout PercentagePrecincts ReportingPrecincts Completed?Absentee Ballots Completed?Early Voting Ballots Completed?Provisional Ballots Completed?Federal Absentee Completed?
Alachua 30,340155,34719.53%100%YYYYY
Baker 5,84113,76842.42%100%YYYYY
Bay 24,140111,17921.71%100%YYYYY
Bradford 3,91515,68924.95%100%YYYYY
Brevard 82,035374,14321.93%100%YYYYY
Broward 113,6311,055,55410.77%100%YYYYY
Calhoun 2,4268,33429.11%100%YYYYY
Charlotte 20,085119,16216.86%100%YYYYY
Citrus 27,36496,28628.42%100%YYYYY
Clay 23,484134,91317.41%100%YYYYY
Collier 38,805185,01620.97%100%YYYYY
Columbia 8,76135,14924.93%100%YYYYY
Desoto 3,53714,84023.83%100%YYYYY
Dixie 3,6099,86536.58%100%YYYYY
Duval 92,971553,34416.8%100%YYYYY
Escambia 33,362198,77516.78%100%YYYYY
Flagler 13,66070,92119.26%100%YYYYY
Franklin 1,9797,19027.52%100%YYYYY
Gadsden 8,67128,88230.02%100%YYYYY
Gilchrist 2,79111,07325.21%100%YYYYY
Glades 5475,9079.26%100%YYYYY
Gulf 2,5979,48627.38%100%YYYYY
Hamilton 1,9117,73024.72%100%YYYYY
Hardee 2,88810,93526.41%100%YYYYY
Hendry 2,42716,53614.68%100%YYYYY
Hernando 20,113123,88616.24%100%YYYYY
Highlands 10,97760,20818.23%100%YYYYY
Hillsborough126,427756,32816.72%100%YYYYY
Holmes 3,85911,10034.77%100%YYYYY
Indian River16,19796,89416.72%100%YYYYY
Jackson 8,69727,83531.24%100%YYYYY
Jefferson 2,9109,30631.27%100%YYYYY
Lafayette 2,0194,45545.32%100%YYYYY
Lake 35,178205,47017.12%100%YYYYY
Lee 87,585400,37121.88%100%YYYYY
Leon 45,319186,78224.26%100%YYYYY
Levy 5,54625,71921.56%100%YYYYY
Liberty 2,2334,47949.85%100%YYYYY
Madison 2,97711,52525.83%100%YYYYY
Manatee 43,337210,33420.6%100%YYYYY
Marion 35,736216,39116.51%100%YYYYY
Martin 26,045104,68624.88%100%YYYYY
Miami-Dade 185,4501,285,96014.42%100%YYYYY
Monroe 13,84850,58127.38%100%YYYYY
Nassau 11,13155,15120.18%100%YYYYY
Okaloosa 25,536122,25620.89%100%YYYYY
Okeechobee 4,46719,34423.09%100%YYYYY
Orange 116,833715,41416.33%100%YYYYY
Osceola 21,391164,24113.02%100%YYYYY
Palm Beach 109,058845,84112.89%100%YYYYY
Pasco 44,949301,08314.93%100%YYYYY
Pinellas 149,301617,92524.16%100%YYYYY
Polk 56,985354,24116.09%100%YYYYY
Putnam 9,64244,93021.46%100%YYYYY
Santa Rosa 18,207123,47214.75%100%YYYYY
Sarasota 58,469274,10921.33%100%YYYYY
Seminole 47,053262,72217.91%100%YYYYY
St. Johns 25,229157,95815.97%100%YYYYY
St. Lucie 35,068180,06819.47%100%YYYYY
Sumter 14,98881,33718.43%100%YYYYY
Suwannee 5,25524,97921.04%100%YYYYY
Taylor 2,34112,05719.42%100%YYYYY
Union 2,5256,96636.25%100%YYYYY
Volusia 75,021326,37522.99%100%YYYYY
Wakulla 5,72818,65130.71%100%YYYYY
Walton 9,84241,46023.74%100%YYYYY
Washington 4,10514,59328.13%100%YYYYY
*TOTAL2,079,35411,807,50717.61%100%