County Reporting Status

County SOE Website Voter Turnout Active Registered Voters Turnout Percentage Precincts Reporting Precincts Completed? Vote-by-Mail Ballots Completed? Early Voting Ballots Completed? Provisional Ballots Completed?
Alachua 41,389165,59324.99%100%YYYY
Baker 5,51614,38138.36%100%YYYY
Bay 34,866113,10130.83%100%YYYY
Bradford 6,41515,73040.78%100%YYYY
Brevard 99,062400,29524.75%100%YYYY
Broward 188,2301,135,53316.58%100%YYYY
Calhoun 3,9198,42646.51%100%YYYY
Charlotte 31,126125,71424.76%100%YYYY
Citrus 34,756103,29633.65%100%YYYY
Clay 42,174142,82829.53%100%YYYY
Collier 61,952191,35332.38%100%YYYY
Columbia 12,75637,38834.12%100%YYYY
Desoto 5,10915,51532.93%100%YYYY
Dixie 3,0579,67131.61%100%YYYY
Duval 164,874565,66529.15%100%YYYY
Escambia 54,658202,43427%100%YYYY
Flagler 21,03877,59327.11%100%YYYY
Franklin 3,5577,13549.85%100%YYYY
Gadsden 12,10929,26941.37%100%YYYY
Gilchrist 3,60811,22232.15%100%YYYY
Glades 1,9076,47529.45%100%YYYY
Gulf 3,92610,04339.09%100%YYYY
Hamilton 3,4307,98842.94%100%YYYY
Hardee 3,35511,51129.15%100%YYYY
Hendry 4,72917,06027.72%100%YYYY
Hernando 29,326128,17022.88%100%YYYY
Highlands 17,39160,38228.8%100%YYYY
Hillsborough153,626812,35518.91%100%YYYY
Holmes 5,60511,02250.85%100%YYYY
Indian River32,247103,79731.07%100%YYYY
Jackson 12,32228,45943.3%100%YYYY
Jefferson 5,1369,42454.5%100%YYYY
Lafayette 2,3064,38152.64%100%YYYY
Lake 52,771214,14424.64%100%YYYY
Lee 117,747408,50228.82%100%YYYY
Leon 64,242194,72332.99%100%YYYY
Levy 8,13226,22431.01%100%YYYY
Liberty 2,6594,47759.39%100%YYYY
Madison 4,44411,36539.1%100%YYYY
Manatee 59,642221,98126.87%100%YYYY
Marion 59,195223,54526.48%100%YYYY
Martin 35,852109,22032.83%100%YYYY
Miami-Dade 267,7411,307,45820.48%100%YYYY
Monroe 16,66552,27531.88%100%YYYY
Nassau 21,22759,73535.54%100%YYYY
Okaloosa 37,670129,72329.04%100%YYYY
Okeechobee 5,31919,43327.37%100%YYYY
Orange 132,775734,55318.08%100%YYYY
Osceola 38,262183,58620.84%100%YYYY
Palm Beach 167,911872,06619.25%100%YYYY
Pasco 60,943326,93718.64%100%YYYY
Pinellas 173,871625,96127.78%100%YYYY
Polk 74,480393,38918.93%100%YYYY
Putnam 13,76446,63629.51%100%YYYY
Santa Rosa 32,226127,71825.23%100%YYYY
Sarasota 76,719294,19926.08%100%YYYY
Seminole 62,917277,21722.7%100%YYYY
St. Johns 40,597168,46724.1%100%YYYY
St. Lucie 49,644188,49826.34%100%YYYY
Sumter 29,99090,11833.28%100%YYYY
Suwannee 9,03426,07534.65%100%YYYY
Taylor 5,00312,08941.38%100%YYYY
Union 2,3837,06233.74%100%YYYY
Volusia 94,722350,82027%100%YYYY
Wakulla 9,62819,69848.88%100%YYYY
Walton 13,35745,00729.68%100%YYYY
Washington 6,92614,82046.73%100%YYYY
TOTAL2,953,93512,370,93023.88%100%